Verksamheten på Gungan drivs enligt traditionell förskolepedagogik. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och på Gungan fokuserar vi särskilt på samarbete, delaktighet, respekt och god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid lek, kreativitet och skapande, och tar tillvara barnens lust att erövra nya erfarenheter och färdigheter.

Verksamhetens innehåll och utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande, och vi tar fram en individuell utvecklingsplan för varje barn. Vi vill synliggöra barns läroprocesser genom ett utforskande arbetssätt och gemensam reflektion. Pedagogerna samspelar med barnen för att i förskolans alla situationer stärka barnens självbild, gynna deras vidare utveckling och komma på deras egna lösningar. För att barnen skall få en god självkänsla och utveckla sin identitet låter vi dem få prata om sig själva vid samling och andra tillfällen. För att stimulera barnets språk och begreppsuppfattning arbetar vi mycket med språklek, sång, dans, dramatisering, rörelse/rytmik och sagoläsning. Vi ger också kontinuerligt barnen kunskaper om egna och andras kulturer och nationaliteter.

Läs mer om hur vi arbetar på Gungan

Likabehandlingsplan

Vår vision är att allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner delaktighet. Ladda ned hela Likabehandlingsplanenen.

Leka, lära och utvecklas

Vi vill skapa utrymme för barnens funderingar och fantasi genom att låta dem leka. Leken är barns sätt att lära, bearbeta, förstå, tänka, utveckla social kompetens mm. Inom lekens ramar utvecklas även språk och kommunikation. Leken bör vara både fri och vuxenledd.

Vårt arbete utgår hela tiden utifrån barnens intressen, idéer, fantasi och nyfikenhet att förstå sin omvärld och utifrån det bestäms t ex ett tema. Skapande verksamhet är viktig på Gungan, allt ifrån vattenlekar till olika projekt som leder till utställningar. Barnen får pyssla mycket och vi låter dem skapa och utrycka sin fantasi i bild och i form. Naturen bjuder in till kreativitet, skapande och sinnesintryck.

Kontinuerligt ger vi barnen kunskaper om egna och andras kulturer och nationaliteter.

Språk och motorik

Ett rikt och väl utvecklat språk stärker och ökar barnets självkänsla och självförtroende. Språket sätter ord på tillvaron. För att stimulera barnets språk och begreppsuppfattning arbetar vi mycket med språklek, sång, dans, dramatisering, rörelse/rytmik och sagoläsning mm.

Miljö inomhus/utomhus

Vi är särskilt stolta över våra ljusa, rymliga lokaler. Här finns gott om plats för både gemensam lek och lugna ytor för den som behöver dra sig undan en stund. Inne på Gungan finns bland annat Målarrummet, Hemliga rummet, och flera stora lekrum.

Våra barn är ute minst en gång varje dag. Vi delar gård med grannkompisarna på föräldrakooperativet Linden. Ute på gården finns sandlåda, utebord, lekbuss, cyklar och en mängd leksaker. Strax utanför ligger Trädskoleparken med stora gräsytor och en lagom brant pulkabacke på vintern. Vi går också ofta till andra närliggande grönområden, som exempelvis Humleskogen.

Traditioner

Vi tycker att det är viktigt att föra våra traditioner vidare och firar t ex påsk, jul och lucia. Vi ger barnen kunskaper angående egna och andras kulturer och nationaliteter. Barnens födelsedagar uppmärksammas alltid med sång.

Kultur

Varje termin går vi iväg på teater, museum och bibliotek.

Föräldrakooperativ

Då förskolan är ett föräldrakooperativ har vi ett positivt och nära samarbete med föräldrarna. Målet är en öppen och bra relation mellan föräldrar och personal med en rak kommunikation.