Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och på Gungan fokuserar vi särskilt på samarbete, delaktighet, respekt och god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid lek, kreativitet och skapande, och tar tillvara barnens lust att erövra nya erfarenheter och färdigheter.

Verksamhetens innehåll och utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande, och vi tar fram en individuell utvecklingsplan för varje barn. Vi vill synliggöra barns läroprocesser genom ett utforskande arbetssätt och gemensam reflektion. Pedagogerna samspelar med barnen för att i förskolans alla situationer stärka barnens självbild, gynna deras vidare utveckling och komma på deras egna lösningar. Vi arbetar ständigt med att utveckla barnens självkänsla genom att vi är närvarande, ge de mycket talutrymme och erbjuder material så att de får känna att de lyckas. För att stimulera barnets språk och begreppsuppfattning arbetar vi mycket med språklek, sång, dans, dramatisering, rörelse/rytmik och sagoläsning.

Läs mer om hur vi arbetar på Gungan

Likabehandlingsplan

Vår vision är att allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner delaktighet. Ladda ned hela Likabehandlingsplanenen.

Leka, lära och utvecklas

Vi vill skapa utrymme för barnens funderingar och fantasi genom att låta dem leka. Leken är barns sätt att lära, bearbeta, förstå, tänka, utveckla social kompetens mm. Inom lekens ramar utvecklas även språk och kommunikation. Leken utgår både utifrån barnens egna fantasi, egna val samt iscensättning av lek med pedagogerna.

Vårt arbete utgår hela tiden utifrån barnens intressen, idéer, fantasi och nyfikenhet att förstå sin omvärld och utifrån det bestäms vad vi ska fördjupa oss i. Skapande verksamhet är viktig på Gungan, allt ifrån vattenlekar till olika projekt och fördjupningar. Barnen ges möjlighet till att uttrycka sig genom många olika kreativa uttrycksformer som tex tecknande, lera och dramalek. Naturen är en inspirationskälla som bjuder in till kreativitet, skapande och sinnesintryck.

Språk och motorik

Ett rikt och väl utvecklat språk stärker och ökar barnets självkänsla och självförtroende. Språket sätter ord på tillvaron. För att stimulera barnets språk och begreppsuppfattning arbetar vi mycket med språklek, sång, dans, dramatisering, rörelse/rytmik och sagoläsning mm.

Miljö inomhus/utomhus

Förskolan har ljusa och rymliga lokaler. Lärmiljöerna är uppbyggda för att ge bästa möjliga förutsättningar för barns lek, utforskande och kreativitet. De är tydliga och tillgängliga för barnen.

Barnen är ute minst en gång varje dag. Vi delar gård med barnen på föräldrakooperativet Linden. Ute på gården finns sandlåda, utebord, lekbuss, cyklar och en mängd leksaker. Strax utanför ligger Trädskoleparken med stora gräsytor och en lagom brant pulkabacke på vintern. Vi går också ofta till andra närliggande grönområden, som exempelvis Humleskogen.

Traditioner

Vi tycker att det är viktigt att föra traditioner vidare och firar t ex påsk, jul och lucia. Vi ger barnen kunskaper angående egna och andras kulturer och nationaliteter. Barnens födelsedagar uppmärksammas alltid med sång.

Kultur

Varje termin går vi iväg på teater, museum och bibliotek.

Föräldrakooperativ

Då förskolan är ett föräldrakooperativ har vi ett positivt och nära samarbete med föräldrarna. Målet är en öppen och bra relation mellan föräldrar och personal med en rak kommunikation.