Verksamheten på Gungan drivs enligt traditionell förskolepedagogik. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och på Gungan fokuserar vi särskilt på samarbete, delaktighet, respekt och god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid lek, kreativitet och skapande, och tar tillvara barnens lust att erövra nya erfarenheter och färdigheter.

Verksamhetens innehåll och utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande, och vi tar fram en individuell utvecklingsplan för varje barn. Vi vill synliggöra barns läroprocesser genom ett utforskande arbetssätt och gemensam reflektion. Pedagogerna samspelar med barnen för att i förskolans alla situationer stärka barnens självbild, gynna deras vidare utveckling och komma på deras egna lösningar. För att barnen skall få en god självkänsla och utveckla sin identitet låter vi dem få prata om sig själva vid samling och andra tillfällen. För att stimulera barnets språk och begreppsuppfattning arbetar vi mycket med språklek, sång, dans, dramatisering, rörelse/rytmik och sagoläsning. Vi ger också kontinuerligt barnen kunskaper om egna och andras kulturer och nationaliteter.

Läs mer om hur vi arbetar på Gungan