Styrelsen tillsätts i samband med årsmötet av föräldrakooperativets medlemmar. Dess sammansättning och ansvarsområden är:

Ordförande

Annika Grönlund – mejla

Övergripande ansvarig.

 • Ansvarar för all föreningsformalia (kallelser, styrelsemöten, stämmor, osv.)
 • Är ansvarig från styrelsen gentemot medlemmarna
 • Skriver verksamhetsplan tillsammans med förskolechefen
 • Tar fram budgetförslag tillsammans med kassören
 • Undertecknar kontrakt
 • Ansvarar för att ge varningar och genomföra eventuell indrivning av avgifter
 • Är valberedningens kontaktperson i styrelsen
 • Ansvarig för arbetsmiljön

Kassör

Birgit Kromer – mejla

 • Ansvarar för att budgeten följs med avseende på rörliga kostnader för föreningens konton
 • Kontrollerar och följer upp att familjerna anmäler och betalar rätt månadsavgift
 • Bokslut
 • Upprättar balans- och resultaträkning per kalenderår
 • Tar fram budgetförslag tillsammans med ordförande
 • Försäkringar

Sekreterare och webbansvarig

Emil Fredriksson – mejla

 • För protokoll på styrelsemöten och ansvarar för att protokoll undertecknas, justeras och arkiveras
 • Tar fram skriftlig kommunikation och dokumentation som styrelsen beslutar om
 • Ansvarar för skötsel och uppdateringar av webbplats, inkl. sociala medier såsom Facebook-grupp

Personalstöd

Annika Sjöblad – mejla

 • Är ett stöd till förskolechefen i alla slags personalfrågor när denne så önskar
 • Ansvarar för utvecklings- och lönesamtal med förskolechefen
 • Deltar vid rekrytering av ny personal vid behov
 • Skriver välkomstbrev från styrelsen till ny personal
 • Ordnar personalpresenter jul, påsk och sommar

Medlemsansvarig och vice kassör

Jakob Libietis Jacobson- mejla

 • Ansvarar för att informera intresserade nya familjer om föreningen, i samråd med förskolechefen
 • Den person som en medlem i första hand vänder sig till i styrelsen med frågor och förslag kring verksamheten
 • Ansvarar för att uppdatering adresslista / medlemsregister
 • Fördelar dagarna för föräldrajour bland medlemmarna och hanterar jourschemat.

Fixaransvarig

Mattias Vestberg – mejla

 • Ansvarar i samråd med förskolechefen för att förbättringar och underhåll av både inne- och utemiljön utförs
 • Ser till att trasiga saker lagas och att vissa inköp görs
 • Samordnar och ansvarar för fixardagarna, en obligatorisk dag per termin

Trivselansvarig

Erica Orbelius mejla

 • Leder trivselgruppens arbete
 • Samordnar triveselaktiviteterna med personalen
 • Trivselgruppen ordnar fester eller andra aktiviteter för både barnen och medlemsfamiljerna
 • Trevliga saker utöver det vanliga i verksamheten
 • Står för fika vid speciella tillfällen så som avslutningar, Lucia, föräldra- och medlemsmöten, lunch vid fixardagar m.m.